12 PRINCÍPOV FORMÁCIE UČENÍKA

1. Nájsť vzor

Každý z nás potrebuje niekoho, kto nás inšpiruje, motivuje, vedie, sprevádza, formuje, pomáha nám, radí nám, slúži nám. Potrebujeme nájsť vzor, ktorý nám zjaví svetlo Krista a jeho lásku. Túto úlohu Pán zveril konkrétnym ľuďom. Vedúci bunky má dozrievať k tomu, aby sa stal vzorom pre členov svojej bunky. 

 

2. Rozhodnúť sa pre hlboké vzťahy priateľstvá

Členovia bunky majú vedieť, že ich máme radi. Členovia bunky sú povolaní stať sa učeníkmi, potrebujú niekoho, kto je s nimi, trávi s nimi čas, je im k dispozícii, na blízku a je pozorný k ich ľudskému a duchovnému rastu.  

 

3. Podriadenosť

Ide o recipročný postoj. Učeník je podriadený svojmu učiteľovi, ale i učiteľ sa podriaďuje svojmu učeníkovi. Človek, ktorého formujeme nebude nikdy presvedčený o našom priateľstve a láske, pokiaľ mu neukážeme, že sa tiež podriaďujeme jeho potrebám a jeho problémom. "V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho."  (Flp 2,3)

Podriadenosť je pokora vyjadrená v láske a službe. Keď formujeme učeníkov, musíme byť v prvom rade služobníkmi; ten, ktorého vedieme musí v nás vidieť služobníka. 

 

4. Zriecť sa samého seba

Zrieknutie sa seba je vnútorný postoj, je to úsilie vynaložené pre rozhodnutie slúžiť. Znamená to obetu, pretože služobník si nemôže nárokovať právo nad druhým. Zrieknutie sa seba znamená tiež odpútanie sa od všetkého, čo nie je v zhode s kresťanským životom; prehnané pitie, hazardné hry, ohováranie, atď.

 

5. Niesť svoj kríž

Nesenie kríža začína, keď naša vôľa nie je v zhode s Kristovou vôľou. Modlitba, dôvera, odovzdanosť Ježišovi, ktorý niesol kríž za nás a pomáha nám niesť náš kríž, to všetko nám môže byť veľkou pomocou. 

 

6. Učenie

Vychovávať učeníkov neznamená v prvom rade odovzdávať vedomosti. Nejde tu len o informácie ale o formovanie. Formovanie života, formovanie učeníkov. Mnoho ľudí toho vie veľa, ale ich srdce je tvrdé a vzdorovité. Naše vyučovanie a vedenie nemá ľuďom len odovzdať vedomosti, ale priniesť im aj svetlo, ktoré umožní, aby sa ich životy pohli, zmenili. 

Byť je omnoho dôležitejšie ako hovoriť a robiť. Tí, ktorí nasledovali Ježiša, stali sa jeho učeníkmi, pretože v ňom videli lásku a milosrdenstvo Otca, boli svedkami jeho vzťahu s Otcom, jeho autority pri vyučovaní, jeho odvahy v skúškach, jeho sily tvárou tvár smrti. 

 

7. Vernosť

Učeník má byť vo všetkom verný. Má byť verný svojim rozhodnutiam, aj v evanjelizačných aktivitách. Vernosť malým veciam v živote priťahuje viac pozornosti a stáva sa pre druhých svedectvom. 

 

8. Poslušnosť autorite

Autorita v systéme FEB pokrýva dve dimenzie: tú, ktorú vykonáva pastier a tú, ktorú deleguje vedúcemu bunky. Vedúci bunky prijíma delegovanú autoritu od kňaza farnosti k formovaniu učeníkov. Ak učeníci vidia u vedúceho poslušnosť pastierovi, sami začnú poslúchať jeho výzvy a usmernenia. 

 

9. Vykonávaná práca je podriadená radám vedúceho

Učeník je povolaný pracovať v podriadenosti voči vedúcemu. Táto schopnosť je zásadná. Aby sa človek niečo naučil, musí byť schopný pracovať s inými.

 

10. Splnenie stanovených úloh

Učeník sa stará o to, čo od neho učiteľ požaduje. Veľmi často sme v pokušení urobiť si veci "po svojom", ale táto poslušnosť nás vychováva a umierňuje. 

"Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!" (Lk 22,42)

 

11. Uznanie zo strany štruktúry

Učeník v štruktúre slúži, plní inštrukcie, navštevuje formačné stretnutia, vzdeláva sa, rastie vo viere. Môže byť pozvaný ujať sa zodpovednosti podľa chariziem a darov, ktoré má. 

 

12. Zvolenie do funkcie a služby

Učeník, ktorý na toto pozvanie kladne odpovie, bude uznaný za schopného formovať ďalších učeníkov. Stane sa vzorom pre druhých. 

"Pastorácia v meste má umožniť čo najväčšiemu počtu pokrstených stať sa skúsenými vodcami plnými lásky, uprostred ťažkých situácií samoty, ktorá sa v mestách objavuje každý deň." (kardinál Carlo Maria Martini)