ČLEN BUNKY = UČENÍK

Bunka pomáha svojim členom stať sa Ježišovým učeníkom cez osobný rast aj rast spoločenstva. Je to cesta, ktorá si vyžaduje čas a trpezlivosť, kým premení brata alebo sestru nasledovným spôsobom:

  • prijme Ježiša Krista za Pána svojho života
  • to, čo ohlasuje bude aj skutočne žiť
  • z evanjelizovaného sa stane účinný evanjelizátor

Kto je Ježišov učeník?

Učeník je ten, kto si chce osvojiť Ježišov spôsob myslenia, hovorenia a konania. Chce byť v Jeho škole a je pripravený nechať sa ním viesť a vychovávať. 

Učeník kráča za Ježišom plný odhodlania nebáť sa obety, zriekania, vytrvať na ceste.

Byť učeníkom Ježiša znamená ustavičnú premenu. Je to proces, ktorý pokračuje celý náš život. Život s Ježišom je plný našich konverzií. 

Byť učeníkom znamená nielen vedomosť, ale hlboké zdieľanie spôsobu Ježišovho života. Znamená vieru, odovzdanosť do Otcovej lásky, súcit s chudobnými, chorými, hriešnymi. Byť učeníkom znamená spoznávať podstatu Božieho kráľovstva, blahoslavenstiev, perspektívu kríža a vzkriesenia, znamená túžiť po spáse všetkých a po daroch Ducha Svätého.

Učeník je podriadený autorite Krista a Cirkvi. Tak, ako aj Ježiš bol podriadený svojmu Otcovi. "Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca." (Jn 5,19)

Ježišov učeník sa necháva viesť Duchom Svätým, jeho mocou, ktorú zakúsili prví učeníci, aby evanjelizácia bola účinná.

"...dostanete silu Ducha Svätého, ktorý na vás zostúpi, a budete mi svedkami" (Sk 1,8)