1. Oikos

 

OIKOS - (grécky výraz) je spoločenstvo ľudí, s ktorými udržujeme pravidelné vzťahy (rodina, priatelia, kolegovia v práci, susedia). V systéme farských evanjelizačných buniek ide o sprevádzanie člena svojho oikosu, aby prijal Ježiša ako Spasiteľa svojho života a napomáhať mu prejsť z pozície evanjelizovaného na evanjelizátora. Keď sa rozvíja evanjelizácia prostredníctvom obyčajných vzťahov s ľuďmi z nášho oikosu, skúsenosť ukazuje, že najväčší efekt bude mať, ak budeme postupovať podľa etáp napísaných na obrázku "SIEŤ" smerom zdola. 

Každý kresťan má byť evanjelizátorom vo vnútri svojho oikosu. Evanjelizácia oikosu spočíva v tom, že k evanjelizácii využívame už existujúce vzťahy. Evanjelizácia  oikosu je najľahší a najprirodzenejší spôsob, ktorý nám Boh ponúka k ohlasovaniu evanjelia v každodennom živote. Ježiš chce, aby ho ľudia z nášho oikosu poznali ako jediného Spasiteľa a žiada nás, aby sme s Ním spolupracovali.  

Môj oikos je pre mňa jedinečným miestom. Ak v tomto prostredí nehlásam evanjelium, nik iný to neurobí za mňa. 

Táto metóda evanjelizácie je dobrou príležitosťou overiť si účinnosť nášho svedectva, ktoré rozmnožuje a prehlbuje už existujúce vzťahy. Je vždy veľkou radosťou vidieť, keď člen iokosu, ktorému sme venovali modlitbu, čas, lásku, prijal Krista a duchovne rastie. 

Oikos každého z nás je pravdepodobne zložený z množstva ľudí. V modlitbe sme pozvaní ujasniť si, ktorých ľudí z oikosu nám Pán predkladá na srdce, aby sme ich evanjelizovali. Systém FEB pozýva k zostaveniu zoznamu desiatich ľudí z nášho oikosu, ktorých s láskou predstavíme Ježišovi v modlitbe. Zoznam ľudí z oikosu je užitočný, aby nás naučil priblížiť sa k ľuďom, ktorých každodenne stretávame. Zoznam nám pomôže uvedomiť si, či majú títo ľudia vzťah s Ježišom, či sú aktívnymi kresťanmi, ktorí žijú svou vieru, či majú skúsenosť s Božou láskou, či sú vzdialení od Cirkvi alebo nechcú o Bohu ani počuť atď. Týmto spôsobom vstupujeme do procesu evanjelizácie, ktorý sa začína, aj vždy sa bude niesť modlitbou a službou, za duchovnej a psychickej podpory bunky, ktorej sme členom. 

Hlavným aktérom evanjelizácie je Duch Svätý. (porov. EN 75)

 

Mýtus o evanjelizácii:

Väčšinou, keď počujeme slovo evanjelizácia", napadajú nás hrozné myšlienky: ... že ideme od dverí k dverám a búchame ľuďom o hlavu evanjeliom ako palicou, že používame rôzne chytáky a triky, aby sme dostali ľudí ko kostola ...

Ľudia sú väčšinou k úlohe evanjelizácie ľahostajní. Asi sme stratili niečo z horlivosti prvotnej Cirkvi pre hlásanie Krista, pretože sme opustili prirodzené, Bohom dané prostriedky pre odovzdávanie Krista - evanjelizáciu nášho najbližšieho okolia.