7. Bunka

Keď človek, ktorého evanjelizujeme prijme Ježiša za svojho Pána, začne v ňom rásť túžba poznať, milovať a stále viac Ježiša nasledovať. Bratia a sestry v bunke sú ideálnym miestom prijatia, podpory a sprevádzania nového člena na jeho ceste objavovania Ježiša Krista, na ceste jeho svätosti a prijatia Pánovho poverenia a poslania. 

"Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách." (Sk 2,42) 

"Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!" (Lk 24,49)

 

Každá bunka rešpektuje tri pravidlá:

- dĺžku stretnutia - 90 min.

- priebeh stretnutia sa skladá zo siedmych častí

- bunka sleduje sedem cieľov

 

Dĺžka stretnutia

Skúsenosť ukázala, že 90 minút je ideálny čas na plnohodnotné prežitie stretnutia bunky. Je to dostatočný čas, aby stretnutie malo všetkých sedem častí.  Na záver by všetkci mali mať túžbu ešte spolu zostať a znovu sa stretnúť. Rešpektovanie stanoveného času umožňuje, aby sa stretnutia mohli zúčastniť aj ľudia zamestnaní inými aktivitami a zároveň, ak do bunky prídu noví hostia (členovia oikosu), stanovený čas im dodáva istotu a stabilitu. 

 

Príprava príjemného a láskyplného prostredia. Členovia bunky sa stretajú vždy u niekoho doma.

 - miestnosť stretnutia má byť príjemné, nie prekúrené ani chladné

- miestnosť má byťprimerane osvetlená

- ľudia si sadajú dokruhu, aby na seba všetci videli. Na malom stolíku je ikona alebo kríž, zapálená sviečka, spevníky, niekoľko Biblií, katechéza

- je vhodné vyhýbať sa všetkému, čo by mohlo počas stretnutia vyrušovať, rozptyľovať - zvonenie mobilu, domáce zvieratá a pod.

- stretnutie bunky má byť stretnutím v Božej prítomnosti

 

Priebeh stretnutia: sedem častí

 

1. SPEV A CHVÁLA (približne 15 minút). Krátka jednoduchá modlitba chvály je naším poďakovaním a chválou za to, kým Boh je, čo pre nás urobil, čo práve teraz koná a čo ešte len bude konať.

 

2. ZDIEĽANIE (približne 15-20 min.)

Zdieľanie je veľkým darom pre všetkých. Každý člen bunky sa po zamyslení zdieľa, čo prežíval za posledný týždeň pomocou dvoch otázok:

- čo urobil Boh pre mňa? Teda ako som rozpoznal jeho dielo lásky v mojom živote?-. Čo som ja urobil pre Boha? Teda čo som pre Neho urobil prostredníctvom evanjelizácie?

 

Tieto okamihy zdieľania dovoľujú ľuďom overiť duchovný rast jednotlivých osôb a rozvíjať ich rozhodnutie pre evanjelizáciu svojho oikosu. Každý hovorí o radostiach aj ťažkostiach s jeho cestou viery a služby vo svojom oikose. KAždý člen môže požiadať o modlitbu za svoj oikos vo chvíli, keď pôjde niekoho evanjelizovať. Môžu všetci tomuto úmyslu venovať eucharistickú adoráciu.

Pravidlá zdieľania

- na začiatku môže zdieľanie rozbehnúť vedúci bunky, aby tak povzbudil ostatných

- zdieľanie ostatní nekomentujú

- ten, kto sa zdieľa sa na začiatku bude svojím telom obracať na vedúceho bunky. Neskôr, keď naberie skúsenosť, zdieľanie bude prežívať tak, že sa očami kontaktuje so  všetkými navzájom.

- aby bolo zdieľanie účiné, musí byť tak, ako naše osobné svedectvo autentické, krátke a kristocentrické

vedúci učí členov bunky, aby Božie slovo prijali s rozhodnutím a uviedli ho do života

- ak nejaká konkrétna téma potrebuje hlbšie vysvetlenie, je možné sa jej venovať v súkromí neskôr. Dôležité je sledovať čas zdieľania.

 

3. VYUČOVANIE (približne 15-20 minút)

Vyučovanie umožní pastierovi byť v spoločenstve prítomný. Jeho katechéza prostredníctvom nahrávky živí rast každého člena bunky. Všetci sú účastní rovnakého vyučovania, ktorého súčasťou sú aj otázky k prehĺbeniu témy. Pokiaľ je to možné, vedú ci aj so spoluvedúcim počúvajú tieto nahrávky vopred pred stretnutím bunky, aby sa tak lepšie pripravili. Osvoja si obsah, aby tak mohli byť lepšie pripravení na prípadné otázky členov bunky. Témy môžu byť inšpirované textami zo Svätého písma, dokumentami CIrkvi. Je vhodné mať na zreteli určité pastoračné iniciatívy v diecéze. Táto časť stretnutia je úzkospojená s tou nasledujpcou, ktorá sa zameriava na uvedenie oživujúceho Božieho slova do každodenného života.

 

4. ČAS PREHĹBENIA A ZDIEĽANIA NAD VYPOČUTOU KATECHÉZOU (približne 15. minút)

Je to čas vzájomného rastu. Zamyslenie jedného buduje druhého. Vedúci bunky sa snaží, aby do zdieľania zapojil každého z členov. Ak sa vyskytnú otázky, venuje tejto časti viac času. Sleduje, aby sa zo zdieľania nestala diskusia. Je to chvíľa, kde si učeník osvojuje vyučovanie Majstra a učí sa uvádzať Božie slovo do každodenného života. 

 

5. INFORMÁCIE (približne 5 minút)

Je to krátka chvíľa, kedy sa pripomínajú spoločné záväzky, termíny.

 

6. PRÍHOVORNÁ MODLITBA (približne 10 minút)

Prihovárame sa predovšetkým za to, aby bola evanjelizácia účinná v našom oikose, farnosti aj v Cirkvi. Modlíme sa aj za úmysly prijaté od farského spoločenstva a aj za úmysly navrhnuté jednotlivými členmi bunky. Vedúci bunky môže poveriť niekoho z členov zapisovaním úmyslov, aby boli predložené farskému spoločenstvu počas nedeľnej liturgie. 

 

7. MODLITBA ZA UZDRAVENIE (približne 10 minút)

Tých, ktorí zvlášť potrebujú modlitbu za uzdravenie pozveme, aby ju prijali s dôverou. Je dôležité, aby túto modlitbu viedol vedúci bunky. On pozve všetkých, aby sa modlili s veľkou láskou a vzývali dar Ducha Svätého, aby zostúpil na člena bunky. Poprosí o svetlo, pokoj a rozlišovanie pre situáciu, v ktorej sa člen bunky nachádza. Situácie, za ktoré môžeme prosiť môžu byť duchovného, mravného alebo emocionálneho charakteru. Tiež vzťahové, ekonomické, zdravotné problémy a podobne.

Požiadať o príhovornú modlitbu je prejavom pokory, ktorá vykadruje našu potrebu utiekať sa o pomoc k Bohu a našim bratom a sestrám.

 

Sedem cieľov bunky:

1. rast v dôvernom vzťahu s Pánom

2. rast vo vzájomnej láske

3. zdieľať Ježiša a svoju vieru s druhými

4. záujem o farnosť a službu vo farnosti a v Cirkvi

5. poskytovanie a prijímanie pomoci

6. príprava nových vedúcich

7. prehlbovanie svojej viery