8. Začlenenie do farnosti

Farnosť je hlavným centrom a oporným bodom pre veriacich, ale aj pre nepraktizujúcich kresťanov. (porov. CT 67) Je miestom načúvania Slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia. Nie je zastaralá štruktúra. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať v ceste. Farnosť je centrom neustáleho misijného snaženia (porov. EG 28) Malé spoločenstvo viery, ktorým je bunka, učí brata začleniť sa do väčšieho spoločenstva, skrze prijatie záväzkov služby v rámci farnosti. Evanjelizovaný brat začne sám evanjelizovať s novým zápalom ľudí zo svojho vlastného oikos. Týmto spôsobom tvoria potenciál rastu farskej komunity práve tí ľudia, ktorí sú ďaleko. 

"Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, ktorí mali byť spasení." (Sk 2,47)

"Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých." (Mt 18,14)

 

BUNKA A TELO: dôležitosť "skĺbenia"

V systéme farských evanjelizačných buniek, v zhode s biblickými základmi o raste cirkvi sa zdá dôležité udržať vzťahy medzi každou bunkou a farnosťou. Každý člen bunky je vo vzťahu s telom Cirkvi, s farnosťou skrze službu, ktorú vykonáva v bunke alebo v spoločenstve. Telo sa buduje a rastie skrze lásku, účasťou všetkých členov.

Rozlišujeme teda tri roviny vzťahov:

- členovia - každý vytvára s ďalšími členmi bunky a farnosti putá služby, načúvania a bratstva

- vedúci - napomáha vytváraniu vzťahov medzi členmi bunky a medzi vedúcimi v organickej sieti buniek (systému)

- pastier - ako predstaviteľ Krista - hlavy voči Kristovmu telu bdie nad sieťovaním a vytváraním vzťahov vedúcich v spojení s celou farnosťou kvôli dvom hlavným oblastiam: 1. udržiava víziu evanjelizácie, rastu a rozmnožovania na každej úrovni systému 2.- sýti a formuje každého člena a vedúceho, aby dosiahol plnú zrelosť kresťanského života

 

ŠTRUKTÚRA - činiteľ jednoty v službe rastu

Podobne ako telo nemôže držať bez kostry, ani v Cirkvi nemôže chýbať cirkevná štruktúra. Aké sú dôvody?

- uľahčenie organickej a kapilárnej práce (teda takej, ktorá sa dotýka celého tela a zasahuje periférie)

- overovanie vykonanej práce

- korigovanie nefunkčnosti

- podpora každého brata v ťažkostiach

- pozitívna motivácia a stimulácia

- vzdávanie chvály Pánovi za všetko Jeho dielo

 

Skrze štruktúru môžu ľahšie všetci veriaci vnímať, že sú "jedno srdce a jedna duša" (porov Sk 4,32)

   východzia štruktúra

Struktura FEB. pptx.png

- člen bunky je sprevádzaný svojim vedúcim

- každý vedúci je sprevádzaný pastierom alebo koordinátorom

Keď je počet buniek veľký, je dobré vytvoriť ďalšiu úroveň: "oblasť". vedúci oblasti je zodpovedný za 3-5 vedúcich buniek. Každý vedúci oblasti je sprevádzaný svojim pastierom alebo koordinátorom. Dôležitá je jednota a spoločenstvo medzi jednotlivými členmi vnútri štruktúry. 

Kto môže viesť bunku? - VEDÚCI

- vedúci je kresťanský laik, dospelý vo viere, ktorý prijal od svojho pastiera farnosti poverenie starať sa o členov bunky

- je kľúčová osoba. Každý vedúci je iný a každý dostáva vo svojej bunke schopnosť odrážať osobné kvality, vernosť, lásku a modlitbu, pretože platí, že bunka je obrazom svojho vedúceho

- je človek, ktorý odpovedal na Pánovo volanie.  Život každého veriaceho sa skladá z odpovedí na Božie volanie. Aj vedúci bunky by mal započuť toto volanie vo svojom srci a odpovedať naň skrze načúvanie Duchu Svätému, poslušnosť Božiemu slovu a vernosť v modlitbe. 

- prijal od pastiera poslanie viesť bunku ako odpoveď na jeho dôveru, ktorú mu pastier/kňaz prejavil

- dáva k dispozícii ostatným svoje dary. Duch Svätý vzbudzuje potrebné charizmy a vedúci ich dáva do služby svojim bratom tým, že miluje modlitbu a modlí sa za tých, ktorí mu boli zverení, že stále klope na Božie srdce a predkladá mu členov svojej bunky, konaktuje neprítomných, utešuje tých, ktorí strácajú dôveru, povzbudzuje tých, ktorí sa rozhodli evanjelizovať, má zdravý úsudok, je praktický, má zmysel pre humor, vidí pozitívnu stránku osôb a situácií, všetko zveruje do Božích rúk, počúva s láskou a bez posudzovania.

- má podiel na pastierových snoch a cieľoch

Pre realizáciu projektu je základom, aby tí, ktorí sa ho zúčastňujú boli jednotní a mali rovnaký cieľ. Ak chceme uskutočňovať dôležité poslanie, musíme mať:

- spoločný cieľ

- jeden sen, víziu a tom, ako ho dosiahnuť

- vieru, že sa uskutoční

okrem cieľa, ktorým je: "Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu" je dôležité prosiť Pána o "svetlo" ako "dnes" realizovať toto poslanie. Sny, vízie intuície, osvietenie, proroctvá - to všetko je jazyk Ducha Svätého. V Písme, vždy, keď chcel Boh pre niekoho niečo urobiť, vložil mu pred tým do srdca víziu alebo sen. "Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci búdú mať videnia." (Joel 3,1-2)

Na inom mieste Písmo hovorí: "Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.  Budete bývať v krajine, ktorú som dal vašim otcom a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom." (Ez 36,27-28)

Hovorí sa, že časy, ktoré majú prísť budú charakteristické vyliatím Ducha Svätého na každého človeka, ktorý dostane charizmy. Duch Svätý bude princípom vnútorného znovuzrodenia, ktoré umožní mať rovnaké videnie ako Boh, aby toto videnie mohlo byť ponúknuté bratom. Peter vo svojej reči o Turícach (porov. Sk 2,17-21) vidí v zázraku Turíc prvotiny Ducha Svätého pre celú Cirkev. V knihe Prísloví čítame: "Bez zjavenia sa ľud stáva bezuzdným" (Prís 29,18) Pre život ľudu je dôležité mať víziu. Je dobré zdôrazniť, že pre vedúceho je dobré mať veľké sny a vízie. Inak rizsujeme, že Ducha Svätého, ktorý je bohatý na veľké vízie a sny uzavrieme do svojich úzkych pohľadov a zabránime Mu tak v slobode konať.

Aj my zme pozvaní nechať sa osloviť Duchom Svätým, aby sme mohli zasiahnuť mnoho bratov a sestiter a prijať za svoje Božie plány pre našu bunku. 

Aké zodpovednosti má vedúci bunky?

- je prvým evanjelizátorom a zároveň formátorom evanjelizátorov. Pokiaľ vedúci realizuje službu evanjelizácie so zápalom, celá jeho bunka bude zapálená pre evanjelizáciu

- sprevádza rast svojich členov podľa 7 cieľov bunky, oceňuje dary a charizmy každého člena

- bdie nad celkovým harmonickým rastom celej bunky

- formuje nových vedúcich, pretože túži po rozmnožení bunky

- uznáva charizmy, ktoré majú členovia bunky. V rámci bunky im zveruje služby a rozlišuje spoluvedúcich.

- je oporou, príkladom a vzorom pre členov svojej bunky

- má účasť na živote farnosti

- je tímový hráč

- zdieľa víziu bunky a spolupracuje s členmi štruktúr, ktorým je podriadený

 

DESATORO VEDÚCEHO:

1. modli sa k otcovi, aby ťa prostredníctvom Ježiša naplnil Duchom Svätým

2. buď autentickým svedkom evanjelia. Ľudia veria slovám, ktoré sú v súlade so skutkami

3. každý deň sa modli za každého člena svojej bunky

4. v priebehu týždňa daj znamenie svojej lásky k členom: krátky telefonát, stretnutie - to všetko buduje

5. buď služobníkom svojim bratom a sestrám, veď ich k službe druhým

6. stretnutie bunky pripravuj v modlitbe

7. dva-trikrát si vypočuj audiu nahrávku s vyučovaním, aby si poznal jej obsah a mohol odpovedať na ich otázky. Raz si ich počúvni spolu so svojim spoluvedúcim.

8. počas stretnutia vytáraj atmosféru prijatia, priateľstva a radosti

9. každému pomôž, aby sa zapojil do zdieľania bez toho, aby si zaujal postoj učiteľa

10. zapaľuj v srdciach plameň pre evanjelizáciu

 

Ako sa formuje vedúci bunky?

- žije ako obyčajný člen bunky, verne sa zúčastäuje stretnutí, slúži svojimi darmi a charizmami

- zúčastňuje sa formácie vedúcich, ktorú organizuje pastier. Prečíta si pozorne zákaldný manuál.

- určitý čas vykonáva službu spoluvedúceho

- v poslušnosti prijme Pánovo volanie a poverenie svojho pastiera aby sa stal vedúcim bunky

- formuje sa najmä tým, že v postoji služby a  lásky vedie svoju bunku, ktorá je tým najdôležitejším miestom formácie

 

Kto je spoluvedúci?

Je to brat alebo sestra - člen bunky, ktorého v jednote s oblastným vedúcim alebo so súhlasom pastiera vyberie vedúci bunky. Mal by prejsť formačným obdobím a preštudovať si zákaldný manuál. Jeho úlohy sú nasleudjúce:

- cvičiť sa vo vedení stretnutia bunky na požiadanie svojho vedúceho

- pripravovať sa na vedenie novej bunky po rozmnožení tej, do ktorej teraz patrí

- ak je vedúci neprítomný, zastúpiť ho

- podľa odporučaní svojho vedúceho preberať úlohy v rámci svojej bunky (napríklad osobne sprevádzať nového člena bunky)

 

"RECEPT" EVANJELIZAĆNEJ BUNKY - ingrediencie "úspechu" evanjelizačnej bunky

1. začnite s ľuďmi, ktorí túžia po Pánovi, hoci ich bude len veľmi málo

2. postupne k nim pridávajte ďalších horlivých kresťanov, potom ďalších, ktorí túžia po stretnutí s Pánom, alebo ho túžia viacej poznať

3. všetko prepojte zaujímavým a vyváženým svedectvom zo svojej skúsenosti viery

4. pridajte dobrú dávku modlitby s osobným rozhodnutím pokorne a nezištne slúžiť. Zamiešajte s lyžičkou zdravého rozumu. 

5. posypte s troškou humorou

6. odstráňte všetok náboženský a profesionálny žargón, rovnako aj prebytok emotívnosti

7. okoreňte veľkodušným prijatím, záujmom o ľudí a láskou k nim

8. odhoďte prehnanú hanblivosť a každú povrchnosť

9. nechajte Ducha Svätého, aby zapálil srdcia k chvále Ježiša Krista

 

Používajte tento recept vo svojich bunkách. nikdy nebudú "prepečené, bez chuti, kyslé alebo spľasnuté"!

 

ŽIVOT ŠTRUKTÚRY

Ako sa navzájom prelínajú jednotlivé úrovne štruktúry?

Bunky, prítomné vo farnosti sa schádzajú každý týždeň v domácnosti niektorého z členov v určený deň aj hodinu. Výnimočne môže stretnutie prebiehať v oficiálnych priestoroch - v kancelárii, úrade, fare. Voľba súkromného priestoru na stretnutie bunky vychádza z rešpektu voči novým prichádzajúcim, ktorí by mohli mať určitý rešpekt voči  cirkevným priestorom.

Bunka, ktorá má 6 až 12 členov, je vedená svojim animátorom.

KAždá bunka je súčasťou oblasti, ktorá sa skladá z 3-5 buniek. vedie ju oblastný animátor.