2. Modlitba

Ide o najdôležitejší bod celého procesu evanjelizácie. Modlitba musí sprevádzať všetky nasledujúce etapy. 

"Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť" (Jn 15,4-5)

Intenzívna modlibta a pokorné vzývanie Ducha Svätého môžu spôsobiť účinnosť nášho evanjelizačného úsilia a hlásania evanjelia. S Duchom Svätým môže mať modlitba rôzne formy:

- chvála, v ktorej velebíme Boha za dielo, ktoré koná v našich životoch, v spoločenstve, v celom stvorení, v každej udalosti

- slávanie Eucharistie, ktorá je prameňom a vrcholom života a poslania Cirkvi, každodenné prežívanie zjednotenia s Kristom

- ďakovanie za všetky Božie dobrodenia

- príhovorná modlitba za potreby ľudí

- načúvanie Božiemu slovu prostredníctvom čítania, rozjímania, kontemplácie a rozhodnutia uskutočňovať ho

- tichá adorácia, ktorá nás vedie ku kontemplácii Ježiša, k láske k nemu.

 

Modlitba, aby bola autentická a viedla nás do vzťahu s Ježišom, potrebujeme aby náš vťah bol živý, pravdivý, dôverný a hlboký, premieňajúci, pretože pravé stretnutie s Ježišom mení život.

Ak sa modlíme za členov svojho oikosu, prosme Pána za ich spásu.

- buďme vytrvalí. modlime sa denne za ľudí zo svojho oikosu, najprv však za tých, ktorých chceme evanjelizovať.

- žehnajme. To znamená, zasväcujme, prajme dobro, vzývajme Božiu ochranu, dobrorečme ... s týmito postojmi predstavujme členov oikosu Ježišovi. 

- odúšťajme

- adorujme. Každý týždeň venujme minimálne jednu hodinu eucharistickej adorácii. Tento spôsob modlitby nás vedie k uznaniu Ježiša ako Pána, Všemohúceho. Modlitba adorácie uzdravuje srdce, zaháňa rozdelenie, obnovuje nádej, posilňuje túžbu slúžiť druhým. Poskytuje príležitosť odovzdať Bohu členov oikosu. 

 

Skúsenosť ukazuje, že tam, kde je vo farnosti eucharistická adorácia, bunky dobre fungujú a rozmnožujú sa. Tam, kde nie je, bunky nerastú. 

 

Prosme naliehavo a vrúcne Ducha Svätého o dar adorácie, ktorá nás premieňa a pripodobňuje Ježišov. On nás povedie k Otcovmu srdcu a dá nám účasť na objatí láskou, ktorá prúdi Najsvätejšou Trojicou.