6. Pozvanie do evanjelizačnej bunky

V tejto etape sa v srdci brata, vďaka prijatej radostnej zvesti, začína rodiť túžba odovzdať svoj život Ježišovi. Evanjelizátor teraz uskutočňuje poverenie ohlasovať Vzkrieseného Ježiša (porov. Mk 16,15), keď ho pozve na stretnutie bunky. Zároveň ho sprevádza, aby začal Pánovi zverovať svoj život, aby prijal Pána za svojho Spasiteľa. 

 

"Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo len on mi dáva nádej. Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa."  (Ž 62,6-7)

"Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery."  (Prís 16,3)

 

Sieť, ako evanjelizačný nástroj sa týmto krokom uzatvára. 

Vedúci bunky vie, že bunka očakáva nového člena a za túto chvíľu sa modlí. Je dôležité. aby sa nový člen v bunke cítil prijatý, slobodný, vítaný a milovaný. Aby ho zasiahla vzájomná láska medzi členmi bunky. Aby znovu túžil zakúsiť túto živú, zdravú, nezištnú a radostnú lásku, ktorá je medzi skutočnými Ježišovými učeníkmi. 

Ak prijme pozvanie aj na ďalšie stretnutia bunky, môžeme mu priblížiť detaily života bunky - ako prebieha stretnutie, čo je to bunka. 

 

Čo je to bunka?

Bunka je malá skupina ľudí v ustavičnom raste a rozmnožovaní, vnútri ktorej existujú vzťahy k oikos. Bunka má za cieľ evanjelizovať, formovať učeníkov a s láskou slúžiť skrze bežné každodenné vzťahy.

bunka - v biológii je bunka chápaná ako najmenšia, štrukturálna a funkčná jednotka, ktorá  vytvára stavbu živých bytostí. Bunka žije, živí sa, rastie a rozmnožuje sa. Sledujme, ako sa táto skutočnosť skvele hodí na farskú evanjelizačnú bunku. 

malá skupina ľudí - ide o malú skupinu, pretože menší počet poskytuje reálny priestor pre modlitbu, zdieľanie, prehlbovanie a skutočné vzájomné poznávanie. Malá skupina je flexibilná. Môže sa ľahko prispôsobiť novým požiadavkám, ľahko môže zmeniť miesto a čas stretnutia. Môže si organizovať špeciálny program, môže sa rozmnožovať alebo zaniknúť bez toho, aby zasiahla inštitucionálnu štruktúru Cirkvi. 

v ustavičnom raste - bunka je originálna v tom, že umožňuje kvalitatívny rast každého svojho člena (od obrátenia k zrelosti) a tiež aj kvantitatívny rast (keď prijíma nových členov)

v ustavičnom rozmnožovaní - tak, ako biologická bunka, aj evanjelizačná bunka sa musí rozmnožiť (deliť) vo chvíli, keď dosahne určitý počet svojich stabilných členov, pretože žije preto, aby sa rozmnožila. jeden z hlavných cieľov bunky je, rast počtom členov. Z tohto dôvodu musíme považovať bunky za miesto prvého ohlasovania kerygmy. Ak to tak nie je, bunka riskuje stagnáciu, uzavretie sa do seba a nenapĺňa tak svoje poslanie. Ak to tak dlhšie trvá, môže zaniknúť.

vnútri ktorej existujú vzťahy k oikos - každý člen bunky má svoj oikos. Naša evanjelizácia sa zameriava na ľudí,. ktorí sú vo viere vzdialení. Sú to ľudia blízki, príbuzní, priatelia, susedia, kolegovia, všetci, ktorým svedčíme o Ježišovi.

ktorá má za cieľ evanjelizovať - je to konkrétna odpoveď na "veľké poverenie", ktoré sme dostali od Ježiša a je dobré si ho denne pripomínať (Mk 16,15, Mt 28,19-20).

s láskou slúžiť - vnútri bunky prebieha služba v niekoľkých rovinách: vedenie chvál, spev, zdieľanie, evdectvo, uplatňovanie prorockej charizmy, atď. Skrze bunku a zodpovednosť, ktorú má vedúci, pastier celého spoločenstva duchovne sprevádza veriacich, ktorí sú mu zvrení, ktorí sú mu zverení a živí ich pokrmom božieho slova, formuje ich vo viere, aby sa stali Pánovými učeníkmi, vychováva ich pre evanjelizáciu. V bunke každý uplatňuje svoje charizmy, aby svojim bratom slúžil s láskou a pokorou, znaží sa predchádzať ich duchovné, psychologické, materiálne a fyzické potreby, podľa princípu:"nájdite zranenie a ošetrite ho". 

skrze každodenné vzťahy - hlavná časť bunky sa odohráva mimo stretnutia. Cesta evanjelizácie sa nezačína pozvaním do bunky. Proces evanjelizácie, ktorým prechádza člen nášho oikosu aby prijal obrátenie, začína modlitbou a predpokladá cestu, ktorá môže trvať niekoľko dní, týždňov alebo aj rokov. Netsrácajme odvahu, keď sa člen nášho oikosu neotvorí pre obrátenie hneď. Vytrvajme v modlitbe, v službe (v prvých etapách siete) a Pán vo svojom"čase" obráti jeho srdce a zmení situácie, ktoré sa nám zdali beznádejné. Ide o to, aby sme člena svojho oikosu modlitbami a službou podržali modlitbou celej bunky a takto ho pripravili na stretnutie sa s Ježišom. Vtedy je najlepšie pozvať ho do bunky. 

 

Výhody bunky:

- je flexibilná

- je mobilná

- je prijímajúca

- uľahčuje vytvárať a žiť osobné vzťahy

- môže rásť

- je skutočným prostriedkom evanjelizácie

- vedúci nepotrebujú profesionálnu prípravu

- ľahko sa prispôsobuje inštitucionálnej Cirkvi

 

Spolupracuje bunka na Božom pláne?

- Božou vôľou je, aby sa každý človek stal Ježišovým učeníkom 

- Ježiš Kristus založil Cirkev ako nástroj a pristredie pre tento rast

- hlásanie evanjelia je priroritou Cirkvi aj bunky

- každý pokrstený má povinnosť ohlasovať a dostáva k tomu potrebnú milosť

- rozmnoženie bunky uskutočňuje Boží plán (Jn 13,35)