3. Služba


Keď slúžime druhému človekovi, naše srdce sa stáva citlivejším. O to viac, keď si uvedomujeme, že slúžime tým aj Ježišovi. Skrze službu druhému staviame si k nemu most, pretože služba nám umožní poznávať jeho srdce a potreby. V tejto etape dávame členovi oikosu predovšetkým svedectvo lásky, pretože láska, vyjadrená službou je kľúčom, ktorým je možné otvoriť akékoľvek srdce.

"Dnešný človek počúva radšej svedkov než učiteľov, a tých počúva len vtedy, ak sú zároveň svedkami." (EN 41)

"Lebo nás ženie Kristova láska" (2 Kor 5,14)

"Amen, vravím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 25,40)


 

Ak chceme evanjelizovať svoj oikos, nezačínajme tým, že budeme hovoriť o Ježišovi a evanjeliu, ale vydávajme svedectvo svojim životom. 

Služba je metódou, ktorú si zvolil sám Ježiš aj jeho Matka.

Slúžime:

- s láskou

- konkrétne

- nezištne, s cieľom hľadať dobro druhého

- s pokorou

- bez súdenia

- s vierou

- s radosťou

- s vytrvalosťou

- s pochopením, odovzdávajúc Božiu nehu a milosrdenstvo

- s videním v tvári druhého Ježišovu tvár

- s nádejou, že naša služba prinesie hojné ovocie

 

Kedy slúžime?

Sme povolaní slúžiť neustále a zvlášť vo chvíľach, kedy si ľudia, ktorým slúžime prechádzajú ťažkým a stresujúcim obdobím. Skúsenosť ukazuje, že ľudia, ktorí prechádzajú ťažkosťami sú otvorenejší, citlivejší na prijatie pomoci a podpory od druhých. Pre nás ako členov bunky to môže byť výzva vstúpiť s takýmto človekom do užšieho vzťahu a poslúžiť mu v jeho potrebách. 

 

Príklady nových alebo zaťažujúcich situácií v živote človeka:

svadba, materstvo, rozšírenie rodiny, prijatie novej zodpovednosti, zmena bydliska, zmena pracovného času alebo miesta, vzťahové problémy v práci alebo v rodine, odluka alebo rozvod, smrť partnera alebo blízkeho, vážne pracovné alebo ekonomické problémy, choroba alebo vážna nehoda, depresia alebo úzkosť.

 

Niekoľko návrhov pomoci človeku, ktorý sa ocitne v ťažkej situácii:

- postaviť Pána do stredu diania

- byť pozorný a disponovaný, prejaviť prijatie, blízkosť

- pozorne počúvať

- byť milý a jemný

- nevkladať sa do vzťahu príliš emocionálne a nedramatizovať

- nemyslieť si, že je nemožné situáciu zmeniť

- byť trpezlivý a dôverujúci

- byť pozorný a úprimný

- nesúdiť a ani neodsudzovať

- neohovárať, ale zachovať diskrétnosť a opatrnosť

- byť si vedomý svojich limitov a nezabudnúť, že nie som sám. V ťažkých situáciách môžeme požiadať o pomoc svoju bunku a farské spoločenstvo.

- byť veľkodušný. Veľkodušnosť vychádza z túžby pomôcť členovi oikosu niesť bremeno tým, že mu venujeme čas alebo mu pomôžeme v materiálnej oblasti. 

 

Majme srdce služobníka, srdce Ježišovo!