4. Svedectvo

Prichádza etapa svedectva, kedy máme hovoriť nie o sebe ale o Ježišovi a Jeho pôsobení v našom živote. Z tichého spôsobu života prejdeme k priamemu ohlasovaniu Ježiša, nášho Pána.

"Radostnú zvesť ohlasovanú vlastným životom, musí skôr či neskôr ohlasovať aj živé slovo. Nemožno hovoriť o skutočnej evanjelizácii, ak sa pri nej nehlása i meno, učenie, život, prisľúbenie, kráľovstvo a tajomstvo Ježiša Nazaretského, Syna Božieho ."  (EN 22)

"Tichým svedectvom bez slov vyvolávajú kresťania u tých, čo ich pozorujú, niektoré nevyhnutné otázky ako napríklad: Prečo sú takí? Prečo žijú takým spôsobom? Kto alebo čo ich na to podnecuje? Prečo sa o nás zaujímajú? Také svedectvo je už tichým ale predsa veľmi silným a účinným hlásaním radostnej zvesti." (EN 21)

 

Rešpekt pred názormi druhých ľudí nám nemá brániť vydávať svedectvo o svojej viere skutkami a slovami. 

Vydávať svedectvo znamená svedčiť členovi zo svojho oikosu nie o niečom ale o "Niekom". Svedčíme teda o Ježišovi, o svojom stretnutí sa s Ním, živým, prítomným a skutočným Ježišom. Svedčíme o Ježišovej prítomnosti vo svojom živote, o premene, ktorá sa v nás, vďaka nemu neustále deje. Svedčíme o Ježišovej osobe a jeho konaní v životoch iných a vo svete.

Akým spôsobom svedčiť?

- vyvolať v členovi oikosu otázku, ktorá nám umožní zdieľať skúsenosť viery.

- odpovedať na otázku členovi oikosu, ktorému práve slúžim.

 

Aké má byť svedectvo?

 - autentické

- krátke

- zamerané na Krista

 

Základné postoje, ktoré podporujú svedectvo

- modlitba, prijatie, počúvanie, úcta, radosť

Kedy svedčiť?

Vždy, keď je k tomu príležitosť, alebo keď tú príležitosť hľadáme. Možno budeme prekvapení, koľko situácií sa nám naskytne, ak o ne prosíme Pána v modlitbe.

Niekoľko charakteristík svedectva

- odvaha - neznamená neprítomnosť strachu. Odvaha znamená ísť do akcie, ktorá predstavuje riziko, s Pánom po svojom boku. Svedectvo nesené modlitbou vyzerá asi takto: " Lebo boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. Preto sa nejhanbi zasvedetctvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha." 2 Tim 1,7-8 

- múdrosť. V rozhovore má väčšiu váhu "jeho Slovo" ako naše reči. 

- priateľskosť. Nikdy nehovorme vyčítavým alebo odsudzujúcim tónom.

- pokora a tichosť. Pán bude vo vhodnú chvíľu jednať a na nás je, aby sme mali srdce, ktoré napodobňuje srdce Ježiša. "Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu." (Mt 11, 17)

- pozerať sa druhému do očí je znamením úprimnosti a lásky. 

 

V svedectve nesmie chýbať Božie slovo a svedectvo života.