ZÁKLADNÉ PILIERE FEB

  • Duch Svätý
  • Eucharistická adorácia
  • Spoločenstvo farností
  • Evangelii nuntiandi

 

1. pilier: Duch Svätý - hlavný činiteľ evanjelizácie, je skutočným a hlbokým stredom života spoločenstva. Farské spoločenstvo, ktoré prežíva evanjelizáciu prostredníctvom buniek, vidí prítomnosť Ducha Svätého na každej úrovni kresťanského, komunitného a sviatostného života. Je putom lásky, dáva milosť žiť evanjelizáciu so zápalom a zanietením pre získavanie učeníkov a rast Cirkvi. 

2. pilier: Eucharistická adorácia - "Eucharistia je zdrojom a vrcholom každej evanjelizácie" (PO 5) Eucharistická adorácia je pilier evanjelizačnej plodnosti v prostredí oikosu, pre formáciu učeníkov a vedúcich. Je pilierom pre rozmnožovanie buniek a pri obnove života vo farnosti. 

3. pilier: Spoločenstvo farností - farnosti zapojené do systému FEB sa otvárajú bratským vzťahom, a týmto sa navzájom podnecujú k väčšej plodnosti. Obojstranné svedectvá o skúsenostiach a formácii, skrze rôzne stretnutia, obnovy, semináre ale aj neformálne vzťahy rozvíjajú "spiritualitu spoločenstva" nevyhnutnú pre autentickú evanjelizáciu. 

4. pilier: Evangelii nuntiandi - je pápežským dokumentom  Pavla VI., ktorý dal základ "novej evanjelizácii". Metóda a štruktúra FEB vychádza zo všeobecného rámca "integrálneho procesu" evanjelizácie a je v zhode s celostnou teológiou o evanjelizácii, ktorý definuje Evangelii nuntiandi (EN 24). Tento pilier štrukturuje celú pedagogiku FEB. 

Tento pastoračný model je Božou milosťou, darom Ducha Svätého na pomoc dnešnej Cirkvi k prežívaniu toho, čo svätý Ján Pavol II. nazýval: "nová evanjelizácia".