ČO JE EVANJELIZAČNÁ BUNKA

Bunka je malá skupina ľudí v ustavičnom raste a rozmnožovaní, vrámci ktorej existuje vzťah k oikos (Oikos je spoločenstvo ľudí, s ktorými máme pravidelné vzťahy a ktorých sme pozvaní evanjelizovať). Bunka má za cieľ evanjelizovať, formovať učeníkov a s láskou slúžiť skrze bežné každodenné vzťahy. Podobne ako biologická bunka, ktorá je schopná prežiť len ak je živená, bunka rastie a rozmnožuje sa, aj farská bunka žije vtedy, keď je živená - jej členovia sú neustále formovaní, rastie - prijíma nových členov a rozmnožuje sa - z jednej bunky vznikajú dve. V tomto je jej vitalita a radosť. Rozmnoženie je Božím darom a realizáciou Jeho plánu. Keď má bunka dvanásť stabilných členov, je schopná množiť sa.

Bunka je teda:

  • malá skupina ľudí (12 maximálne) - menší počet poskytuje reálny priestor na modlitbu, zdieľanie, prehlbovanie a vzájomné poznávanie sa. Malá skupina je flexibilná. 
  • v ustavičnom raste - bunka je originálna v tom, že umožňuje kvalitatívny rast členov (od momentu obrátenia k zrelosti) aj kvantitatívny rast (prijímaním nových členov).
  • v ustavičnom rozmnožovaní - pretože jedným z hlavných cieľov je rast počtom členov. Ak to tak nie je, bunka riskuje stagnáciu, uzavretie sa do seba a nakoniec zaniká.
  • v jej vnútri existujú vzťahy k oikos - v bunke sú ľudia, ktorí majú záujem pozývať nových ľudí z prostredia svojho oikosu. Život bunky nie je obmedzený na stretnutie raz za týždeň, ale povzbudzuje svojich členov, aby boli v neustálej službe pre svoj oikos.

jej cieľom je:

  • evanjelizovať a formovať učeníkov - pomáhať rastu jednotlivým členom, aby prehlbovali svoju vieru a aby ju boli schopní odovzdávať. Je to konkrétna odpoveď na konkrétne poslanie, ktoré nám dal Ježiš (porov. Mk 16,15; Mt 28, 19-20).
  • s láskou slúžiť - služba prebieha v rámci stretnutia bunky: príprava stretnutia, moderovanie stretnutia, vedenie modlitby, spev, zdieľanie, a pod. V bunke každý slúži svojimi charizmami s láskou a pokorou. Ďalej služba prebieha mimo stretnutia bunky skrze bežné, každodenné vzťahy - hlavná časť služby bunky sa odohráva mimo stretnutia, v priebehu týždňa. Stretnutie bunky nie je jediným miestom pre vzájomnú službu. Stretnutie bunky je len chvíľkovým pozastavením sa, aby členovia nabrali novú silu, podelili sa o to, čo žijú, boli si navzájom povzbudením a pripomenuli si hodnotu svojho poslania. 

 

OIKOS - grécke slovo označujúce dom, domácnosť, rodinu, kolegov v práci, priateľov, miesto voľnočasových aktivít, teda ľudia, s ktorými sa pravidelne stretávame a ktorých sme pozvaní evanjelizovať. S týmto termínom sa stretávame v Novom zákone: "Bol nábožný a bohabojný s celým svojim domom (oikos). Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu." (Sk 10,2). Anjel povedal Kornéliovi, aby zavolal Petra: "...on Ti povie slová, v ktorých budeš spasený ty a celý Tvoj dom (oikos)." (Sk 11,14) "V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. Potom ich zaviedol do domu a prestrel stôl a radoval sa s celým svojim domom (oikos), že uveril Bohu." (Sk 16, 33-34)