PRIEBEH STRETNUTIA

Dĺžka stretnutia je 90 minút. Časové vymedzenie jednotlivých častí je orientačný, aby napomohol vytvoreniu celkového časového rámca.

  • spev a chvála (15 min.)
  • zdieľanie (15-20 min.)
  • katechéza (15-20 min.)
  • čas prehĺbenia a zdieľania nad Božím slovom a katechézou (15 min.)
  • informácie (5 min.)
  • príhovorná modlitba (10 min.)
  • modlitba za niektorého člena bunky (10 min.)

 Spev a chvála (15 min.)

Stretnutie začína modlitbou a podľa možnosti aj spevom chvál alebo modlitbou žalmov, pretože samotná chvála vovádza do Božej prítomnosti. Je ideálne, keď je spev doprevádzaný hudobnými nástrojmi. Modlitba by mala byť prejavom radosti z Božej prítomnosti a odovzdaním sa Bohu. Je to modlitba, ktorá zbavuje únavy dňa, stavia do stredu Ježiša, otvára nás pre lásku Boha a bratov a sestier, vzýva Ducha Svätého, aby nás viedol a urobil nás poslušnými jeho vedeniu. Vedie nás k odpusteniu a k pokoju.

 

Zdieľanie (15 - 20 min.)

Je veľkým darom pre všetkých. Každý z členov bunky sa po zamyslení zdieľa s ostatnými, čo prežíval v uplynulom týždni pomocou dvoch otázok:

  • Čo urobil Boh pre mňa? Ako som rozpoznal dielo Jeho lásky v mojom živote?
  • Čo som urobil pre Boha prostredníctvom evanjelizácie ja? 

Okamihy zdieľania sú veľmi dôležité, lebo pomáhajú overiť, akým spôsobom členovia bunky žijú svoju vieru v každodennom živote. V tejto časti každý rozpráva radosti aj ťažkosti spojené s cestou viery a služby bratom a sestrám v oikose. Títo sú tak nesení modlitbou všetkých členov bunky. Toto zdieľanie pomáha členom bunky byť aktívni v každodennom živote.

 

Katechéza (15 - 20 min.)

Je prostriedok, ktorý umožňuje pastierovi - kňazovi byť prítomný v spoločenstve. Jeho katechéza prostredníctvom nahrávky oživuje rast viery každého člena bunky. Všetci načúvajú rovnakému vyučovaniu, čítajú si ho tiež aj na papieri, na ktorom je v závere napísaných niekoľko otázok prehlbujúcich tému. Vedúci aj so svojim spoluvedúcim počúvajú katechézu ešte pred stretnutím bunky, aby sa tak lepšie pripravili na prípadné otázky zo strany jednotlivých členov bunky. Téma katechézy môže byť inšpirovaná Božím slovom, katechizmom alebo inými dokumentami Cirkvi. Je vhodné mať súlad s určitými pastoračnými iniciatívami v diecéze.  Táto časť stretnutia je úzko spätá s nasledujúcou, ktorá sa zameriava na uvedenie oživujúceho Božieho slova konkrétnym spôsobom do osobného života. 

 

Čas prehĺbenia a zdieľania nad Božím slovom a katechézou (15 min.)

Je to čas vzájomného rastu. Zadieľanie jedného buduje druhého. Vedúci bunky sa snaží, aby do tejto časti zapojil všetkých. Ak vyvstanú nejaké otázky, venuje im dlhší čas. Dbá na to, aby sa zo zdieľania nestala diskusia. Je to chvíľa, kedy si učeník osvojuje učenie svojho učiteľa - Majstra a učí sa uvádzať Božie slovo do každodenného života. 

 

Informácie (5 min.)

V tejto časti sa pripomínajú záväzky, termíny, a všetky informácie týkajúce sa celého spoločenstva. Bunka je začlenená do života farnosti, diecézy, preto je veľmi vhodné, aby sa bunka aktívne zapájala do konkrétnej služby v rámci farnosti alebo diecézy. 

Tu je vhodné spomenúť aj finančný príspevok, ktorý je bunka pozvaná venovať ako "desiatok". Ide o biblický výraz (termín označoval desatinu príjmu, ktorý Izraelský ľud obetoval Pánovi na podporu chrámu a chrámovej bohoslužby. Dnes pojmu "desiatok" rozumieme - pravidelný finančný dar, ktorý Bohu odovzdáva jednotlivec alebo bunka. Slúži na pokrytie finančných potrieb spojených s bunkovým systémom a s evanjelizáciou. 

 

Príhovorná modlitba (10 min.)

Chvála, načúvanie bratom a sestrám v priebehu zdieľania, rozjímanie nad Božím slovom vo katechéze, to všetko nás privádza k príhovornej modlitbe. V bunke sa prihovárame predovšetkým za to, aby evanjelizácia v našom "oikose", vo farnosti a v cirkvi bola živá. Následne na to sa modlíme na úmysly farského spoločenstva a za úmysly prednesené jednotlivými členmi bunky. 

Prihovárame sa s vedomím a s vierou, že Boh nás vypočuje a chce nás vypočuť: "A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 18,19) V modlitbe sa všetci prihovárajú za jeden úmysel. Modlitba je krátka, lebo Bohu záleží nie na dĺžke, ale na úprimnosti srdca. 

Žiadame o príhovor aj Božiu Matku, Pannu Máriu a všetkých svätých. 

 

Modlitba za niektorého člena bunky (10 min.)

V modlitbe za uzdravenie venujeme pozornosť tým, ktorí túto modlitbu potrebujú. Nie je pravidlo modliť sa na každom stretnutí bunky za uzdravenie. Je vhodné modliť sa ju vtedy, ak o ňu niekto požiada. "Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,20)  "Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli" (Jak 5,16)

 

Ukončenie stretnutia 

Stretnutie bunky končí modlitbou za evanjelizáciu a modlitbou Otče náš, ktorá sa recituje tak, že všetci členovia sa držia za ruky otočení smerom "von" zo stredu kruhu ako znamenie túžby vyjsť a hlásať evanjelium. Prechádza sa tu od "poď" (naučiť sa nasledovať Ježiša) smerom k "choď" (naučiť sa ohlasovať Ho do celého sveta, počnúc oikosom). Naše ohlasovanie, zakorenené v modlitbe a nezištnej službe, sa uskutočňuje so srdcom doširoka otvoreným, pretože sme pozvaní Pánom, aby sme "vo veľkom" mysleli, "vo veľkom" milovali a "vo veľkom" evanjelizovali. 

Úplne na záver stretnutia sa modlí modlitba za novú evanjelizáciu. Táto modlitba je v súčasnosti rozšírená v mnohých krajinách sveta. 


Modlitba za novú evanjelizáciu

Ježišu, jediný Pastier svojho stáda,
Ty, ktorý si nás všetkých povolal stať sa rybármi ľudí,
uschopni nás k poslaniu, ktoré si nám zveril.
Učiň nás pozornými
k tichým prosbám mnohých bratov a sestier,
ktorí Ťa  bolestne hľadajú v tme
a volajú po svetle pravdy a teple lásky.
Pre Tvoju najdrahocennejšiu Krv
preliatu za nás a za spásu všetkých,
daj nám milosť odpovedať na Tvoje volanie,
aby sme Ti v tejto našej dobe mohli odovzdať celý svet premenený evanjeliom.
O toto všetko Ťa žiadame na príhovor Panny Márie, Tvojej a našej Matky, ktorej zverujeme túto modlitbu.