2. Rásť vo vzájomnej láske

Druhým cieľom je rast vo vzájomnej láske, pretože bratská láska je prejavom lásky Boha a Jeho prítomnosti uprostred nás.

Navrhované postoje:

  • vzájomne sa počúvať a to vždy s veľkou úctou
  • mať starosť o druhých napriek svojim osobným ťažkostiam
  • poznať mená všetkých členov bunky
  • byť pozorný k prežívaniu ostatných
  • milovať stále, milovať všetkých, milovať ako prvý
  • poznať a dávať dôraz na kladné stránky pastiera, vedúceho bunky aj ostatných členov bunky
  • dodržiavať mlčanlivosť o tom, čo sa deje v bunke

"Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. (Jn 13,34)

"Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti" (Kol 3,14)

"Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné." (Sk 4,32)