5. Poskytovať a prijímať pomoc

Vzájomná pomoc upevňuje puto spoločenstva nerozlučným spôsobom. Nemyslí sa len na to - prejaviť pomoc, ale mať odvahu a pokoru požiadať druhého o pomoc a prijať od neho, keď to bude potrebné i materiálnu pomoc. Každý z nás vie pomôcť a zároveň každý z nás je na pomoc odkázaný. Spoločenstvo ponúka prostredie, kde človek môže prijímať pomoc a aj ju poskytovať.

Návrhy:

  • nemať strach pokorne predkladať svoje návrhy
  • v bratskej láske prijať trápenia a potreby bratov a sestier zo spoločenstva
  • podať pomocnú ruku v akejkoľvek oblasti

"Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon." (Gal 6,2)

"Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi." (Rim 12,15)

Vzájomná láska sa stáva skutočnou skrze život v spoločenstve, vzájomnú dôveru a vzájomnú pomoc s nesením každodenných bremien. (porov. 1 Kor 12,26-27)