4. Viesť k záujmu o farnosť a službu vo farnosti a v Cirkvi

Cirkev je živým organizmom a nie organizáciou. Cieľom evanjelizácie nie je len priviesť k Ježišovi ale tiež napomôcť zostať v spoločenstve s Ním. Bunka otvára k službe blížnemu v konkrétnej situácii, pre konkrétnych ľudí. Možností ako slúžiť vo farnosti je veľmi veľa. Bunka tiež pomáha konkrétnej osobe rozlíšiť spôsob služby. Prvou službou je eucharistická adorácia. Jedna hodina, počas ktorej Pánovi člen bunky predstaví osobne svoj oikos, svoju bunku, farské spoločenstvo a jeho pastiera.

Návrhy:

  • považovať sa za ratolesť, ktorá musí zostať pripútaná ku kmeňu, aby z nej mohla prijímať miazgu. Nevnímať seba ako strom, ktorý si vystačí sám v sebe. "Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť". (Jn 15,5)
  • slúžiť bratom a sestrám je príklad hodný nasledovania, nie naša zásluha alebo nejaký druh zábavy "Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať." (Jn13,14)
  • služba bratom a sestrám sa musí zrodiť z modlitby a rozlišovania celého spoločenstva
  • považovať sa za súčasť mystického tela Kristovho. "Veď my všetci, či Židia, či Gréci, či otroci či slobodní, boli sme jedným Duchom pokrstení v jedno telo a všetci sme boli napojení v jedno telo." (1Kor 12,13)

"Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy" (1 Kor 12,27)

Svätý Pavol nás učí, že každý dar je určený na budovanie Kristovho mystického tela. "Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok." (1 Kor. 12,7) Toto môžeme dosiahnuť cez neustále a vytrvalé zapájanie sa zo života cirkvi.

"Ako v živom ústrojenstve sa ani jeden úd nespráva čisto pasívne, ale má účasť na živote a spolu s inými na činnosti celého organizmu, tak aj v Kristovom tele, to jest v Cirkvi: „celé telo… podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske“ (Ef 4,16). Ba v tomto tele jednotlivé údy sú natoľko zviazané a pospájané (porov. Ef 4, 16), že by bolo treba označiť za neužitočný pre Cirkev i pre seba úd, ktorý by primerane neprispieval k rastu celého organizmu." (Apostolicam actuositatem §2)

Tento text jasne ukazuje, že podľa evanjelia nie ten bude spasený, čo nerobí nič zlé, ale ten, ktorý sa zo všetkých síl usiluje o dobro druhého. (porov. Mt 25,14-30)