3. Zdieľať Ježiša a svoju vieru s druhými

Zdieľanie sa s členmi bunky, ktorého sme účastní v druhej polovici stretnutia bunky nám dovoľuje pochopiť rozličné spôsoby, ktorými Boh hovorí do srdca každého člena. Naučiť sa "zdieľať Ježiša" nám môže pomôcť vnímať Ježiša ako živého Boha a posilňuje to našu vieru. "Zdieľať Ježiša" nás poháňa robiť a žiť to, čo hovoríme. Rozpoznanie Ježišovej prítomnosti v životoch ostatných členov bunky sa stáva okamihom silného vzájomného rastu a kresťanskej formácie. 

Návrhy:

  • osloviť svojich susedov svedectvom svojho života
  • vyjadrovať radosť z toho, že sme Ježišom milovaní. Prostredníctvom nášho životného štýlu oslovovať predovšetkých formálne veriacich, pasívnych vo viere, matrikových veriacich, neveriacich atď ...

Sme pozvaní osloviť každého, na koho máme dosah. Každý môže, ale aj potrebuje rásť vo vzťahu s Kristom. Zmyslom nie je vylučovať tých ostatných, ale rozhodnúť sa pre evanjelizáciu tých, ktorí skúsenosť s vierou nemajú alebo ju majú len malú. Toto je náročnejšie, pretože evanjelizácia si vyžaduje "vyjsť k" a opustiť vyšľapané cesty. 


"Ale Peter a Ján im odpovedali: Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; lebo mi nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli." (Sk 4,19-20)

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5,16)

Ján Pavol II. hovorí: "Viera rastie, keď je odovzdávaná" (porov. RM §2)